Skoč na obsah Skoč na menu

EURO PUMPS TECH

Firma
O spoločnosti
Reklamačný poriadok

Voči predávajúcemu, ktorý predáva tovar kupujúcemu je klient/záujemca oprávnený vzniesť výhrady, sťažnosti a reklamácie v súvislosti s predaným tovarom (ďalej len "Reklamácie"). Reklamácia sa môže týkať kvality tovaru a obsahu služieb s ním spojených alebo spôsobu ich poskytovania. 

Reklamácia bude poskytovateľom vybavená do 14 ( štrnástich) dní, vo zvlášť zložitých prípadoch do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany písomne ​​nedohodnú inak.

Reklamácia tovaru sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa a týka sa tovaru, pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho.
Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.

Predávajúci vykoná príslušné vyšetrenia a na ich základe vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú alebo neoprávnenú. Ak predávajúci vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni závadný stav a poskytne náhradu. Voľba spôsobov nápravy je na predávajúcom.  Ak poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu o tom informuje klienta/záujemcu a ten má právo podať podnet na alternatívne riešenie sporu spôsobom uvedeným nižšie.

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u poskytovateľa, na adrese EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice,. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania výmenou tovaru,  vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, alebo zamietnutím reklamácie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci berie na vedomie, že fotografie predávaných výrobkov sa môžu na rôznych zobrazovacích zariadeniach zobrazovať rôzne a môžu vykazovať rôzne odtiene farieb a preto dôvody reklamácie, že si kupujúci myslel, že predávaný výrobok má iný odtieň, budú odmietnuté.

 

Alternatívne riešenie sporov

Klient/záujemca má právo, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva , podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 01.01.2010, Ing. Samuel Nagy - konateľ

 


© 2016 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok